Algemene voorwaarden en privacy


Hieronder vindt u onze algemene-,leverings- en garantievoorwaarden met privacybepaling.

Artikel 1 - Algemeen


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Luna IT en op iedere tussen Luna IT en consument/ bedrijf tot stand gekomen overeenkomst.

1.2 De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Luna IT.  Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling (dit geldt via webshop, mondeling of een ander medium) geeft u te kennen dat u met deze algemene-,leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.4 Luna IT behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Luna IT erkend.

1.6 Luna IT garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.7 Website: is in beheer van Luna IT te weten: www.luna-it.nl


Artikel 2 - Toepasselijkheid


2.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst tussen koper en verkoper welke tot stand komt door aankoop en of bestelling via de webshop, digitale marktplaats, en/of een verkooppunt van Luna IT of bij de koper op locatie. 

2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden wordt er tevens gebruik gemaakt van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen leveringsvoorwaarden, garantiebepalingen en privacybeleid van de verkoper.

2.3 Afwijken van bovengenoemde voorwaarden kan alleen als partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Eventuele door de koper opgestelde voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.5 Koper verklaart dat hij of zij door gebruikmaking van de diensten-, digitale marktplaats en/of webshop van Luna IT op de hoogte is van de Algemene Voorwaarden en verklaart zich door gebruikmaking van de aanbiedingen op welke wijze kenbaar gemaakt akkoord te gaan met deze voorwaarden.


Artikel 3 - Aanbiedingen, offertes en totstandkoming van de overeenkomst


3.1 Alle aanbiedingen, advertenties en offertes zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

3.2 Verkoper heeft het recht om bij gegronde redenen op elk gewenst moment aanbiedingen van de website en/of digitale marktplaats te verwijderen en van levering af te zien.

3.3 Onder gegronde redenen verstaat verkoper het niet kunnen leveren van de goederen doordat:

a) Verkoper zelf door leverancier en/of fabrikant niet geleverd wordt.

b) Verkoper de kwaliteit van de aanbieding niet kan garanderen.

c) De aanbieding een vergissing of verschrijving bevat waarvan de koper naar termen van redelijkheid en billijkheid had kunnen begrijpen dat dit een vergissing of verschrijving was.

d) Door overmacht.

3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van de op de website gedane aanbieding is koper daaraan niet gebonden.

3.5 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6 Er is sprake van een overeenkomst indien de koper middels bestelling via de website heeft aangegeven gebruik te willen maken van één of meerdere aanbiedingen. Dit door invulling van klantgegevens en na bevestiging door bestelling.

3.7 Koper ontvangt na bestelling van één of meerdere artikelen een orderbevestiging van verkoper met vermelding van de artikelen die de koper heeft besteld en de kosten hiervan inclusief eventuele verzendkosten voldaan en beide zien dan ook af van een schriftelijke totstandkoming middels handtekening.

3.8 koper en verkoper komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen (e-mail of accepteren van algemene voorwaarden) een overeenkomst tot stand is gekomen zonder gebruik van schriftelijke handtekening.

3.9 Koper heeft het recht om tot het moment van verzending van de artikelen zowel de overeenkomst af te zien, dit zonder verdere opgaaf van redenen en zonder verdere kosten. Koper dient hiervoor wel de verkoper op de hoogte te brengen door het verzenden van een email of brief aan verkoper.

3.10 Verkoper heeft behoud zich het recht op gunning voor. Bij het doen van een aankoop (bv. via een digitale marktplaats zoals Marktplaats.nl), heeft verkoper het recht om te bepalen met welke (potentiële) koper de koopovereenkomst wordt afgesloten. Er is sprake van een intentie tot het doen van een aankoop, maar deze wordt pas definitief na ontvangst van de benodigde gegevens van de koper en de volledige betaling. In deze tussenliggende periode staat het verkoper vrij om met andere potentiële kopers een koopovereenkomst te sluiten. 


Artikel 4 - Betaling


4.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen voor bestellingen via ons (onze webshop) vooraf  te geschieden via een van de volgende betalingsmethoden; contant, pin, betaalverzoek via de bank van de verkoper of iDEAL, na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele kosten voor de gekozen betalingsmethode komen voor rekening van de koper. 

4.2 Voor particuliere klanten geldt voor bestellingen/ werkzaamheden, anders dan via onze webshop, bij aflevering/ ophalen direct voldaan dienen te worden. Voor bedrijfsmatige klanten geldt dat bij een eerste bestelling/ uitgevoerde werkzaamheden er direct voldaan dient te worden. Na deze eerste transactie is het leveren op basis van factuur mogelijk voor bedrijfsmatige klanten. Dit ter beoordeling en toekenning van verkoper. Verkoper houdt zich het recht voor om deze faciliteit per direct in te trekken en zal de klant hiervan op de hoogte brengen. 

4.3 Luna IT is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

4.4 Ons particuliere incassoproces voor betaling middels een factuur ziet er als volgt uit: 

Factuur met betalingstermijn 8 dagen

Aanmaning met betalingstermijn 8 dagen

Laatste betalingsverzoek (ingebrekestelling) met betalingstermijn 8 dagen 

Hierna wordt de vordering automatisch uit handen gegeven aan een incassobureau.

4.5 Ons zakelijke incassoproces voor betaling middels een factuur ziet er als volgt uit: 

Factuur met betalingstermijn 8 dagen

Aanmaning met betalingstermijn 8 dagen

Laatste betalingsverzoek (ingebrekestelling) met betalingstermijn 14 dagen 

Hierna wordt de vordering  automatisch uit handen gegeven aan een incassobureau.

4.6 Luna IT is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.


Artikel 5 – Prijzen


5.1 Alle genoemde prijzen -op de website of enig ander medium van/ via Luna IT- zijn inclusief Nederlandse BTW, maar exclusief verzendkosten. Indien er sprake is van “marge” goederen zal dit aangegeven zijn bij de advertentie, offerte en/of factuur. Over deze goederen is geen BTW verschuldigd en is geen BTW specificatie mogelijk, anders dan dat de marge prijs de prijs exclusief BTW zal zijn. Op verzoek kan hiervoor een factuur gemaakt worden. 

5.2 Luna IT is gerechtigd de prijzen te allen tijde te wijzigen.

5.3 De op deze website of enig ander medium getoonde informatie wordt door Luna IT met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen zijn in euro incl. 21% BTW (m.u.v. hetgeen genoemde onder 5.1, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.


Artikel 6 – Levering


6.1 De koper verplicht zich na bestelling de gekochte artikelen af te nemen op het moment waarop deze hem of haar ter beschikking staan of aan hem of haar ter hand worden gesteld.

6.2 Levering van de artikel/artikelen geschiedt na volledige betaling van de tussen partijen overeengekomen koopsom vermeerderd met de kosten van verzending.

6.3 Verkoper behoudt zich het recht voor om bij niet of niet tijdige afname van de artikelen de kosten voor het aanbieden, alsmede retourneren, van deze artikelen, en de koopsom via gerechtelijke wegen te verhalen op de koper.

6.4 Levering van artikelen buiten Nederland geschiedt na onderling overleg tussen verkoper en koper. Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling vanuit het buitenland of een bestelling met een verzendadres buiten Nederland te weigeren. In dit geval wordt de bestelling niet ontvankelijk verklaard en krijgt de koper hiervan bericht per email of telefonisch.

6.5 Gestreefd wordt naar een levering binnen 24 uur na ontvangst van de betaling of na confirmatie van betaling (uitgezonderd weekenddagen). Hoewel in 98% van de verzendingen dit streven wordt behaald, kan in uitzonderingsgevallen deze leveringstijd niet worden gehaald. Verkoper accepteert geen aansprakelijkheid t.a.v. directe en/of indirecte gevolgschade door het niet tijdig leveren, althans niet leveren binnen de gecommuniceerde termijn.


Artikel 7 – Garantie


7.1 Gedurende een nader overeengekomen periode - welke genoemd staat op factuur - na levering verleend Luna IT aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. De garantie van Luna IT vervalt indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Luna IT na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. Altijd van garantie uitgesloten is garantie op software, en de werking van de accu (batterij) in een artikel.

7.2 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

7.3 De door verkoper verstrekte factuur dient als garantiebewijs voor de artikelen.

7.4 In geval er sprake is van garantie dient de koper zelf zorg te dragen voor het retourneren van de artikelen naar Luna IT.

7.5 Luna IT pleegt een onderzoek op de artikelen om vast te stellen of er sprake is van een defect. Wanneer sprake is van een defect, zal dat artikel kosteloos worden vervangen.

7.6 In geval er sprake is van een garantieclaim in verband met een Death on Arrival (DOA), wat zoveel inhoudt als een defect direct na aankomst van het bestelde of binnen veertien (14) dagen en dit tevens binnen veertien (14) dagen wordt gemeld aan verkoper, dan dient koper zelf zorg te dragen voor het retourneren van de artikelen met alle hierboven komende bedragen komen voor rekening van koper.

7.7 Genoemde garantie geldt niet indien:

a) er sprake is van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van deze artikelen.

b) er sprake is van het aanbrengen van wijzigingen aan of in de artikelen of de samenstelling hiervan.

c) het gebruik anders is dan waarvoor de artikelen zijn bestemd.

d) Er op verzoek van koper er gekozen is voor een niet verzekerde/ aangetekende verzendmethode. Schade tijdens en/ of als gevolg van het transport zijn dan uitgesloten van garantie. Hieronder valt ook het kwijtraken van de aankoop door de transporteur. Lid D geldt niet indien de aankoop aangetekend en verzekerd verstuurd is.

7.8 Wanneer de koper het product niet volgens verwachtingspatroon ervaart is dit het risico van de koper, de verkoper is niet verplicht tot enige tegemoetkoming in welke vorm dan ook.

7.9 In geval ter onderzoek aangeboden artikelen goed functioneren, worden er onderzoekskosten in rekening gebracht. Let op; Deze kosten bedragen 1x het van toepassing zijnde uurtarief. Kijk voor het actuele uurtarief op onze site.

7.10 Binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen is de consument-koper op afstand gerechtigd de goederen te retourneren en daarbij het aankoopbedrag terug te ontvangen, mits het product in originele staat verkeert en/of er geen wijzigingen zijn aangebracht aan de serienummers.

7.11 Wanneer er door de koper opdracht is gegeven voor de installatie van software, worden de hiervoor betaalde kosten niet gecrediteerd. Voorts worden er bij retournering kosten in rekening gebracht voor het leegmaken (blanco) van de laptop of computer. 

Let op; Deze kosten bedragen 1x het van toepassing zijnde uurtarief. Kijk voor het actuele uurtarief op onze site.

7.12 Bovenstaande garantiebepalingen gelden ook op door Luna IT uitgevoerde reparaties, waarbij er een onderscheid gemaakt wordt tussen arbeid en onderdelen. De standaard garantietermijn voor arbeid is 3 maanden. De garantietermijn voor de gebruikte onderdelen staat op de factuur vermeld. 

7.13 Luna IT verleend in geen enkele vorm garantie op zelf aangeleverde onderdelen en ook niet op de arbeid die hiermee gemoeid is. 


8. Zichttermijn / herroepingsrecht


8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Luna IT .

Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen.

8.2 Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in (nieuw/ originele) staat verkerend. 

8.3 Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Luna IT  zicht het recht om waardevermindering te rekenen.

8.4 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Luna IT  binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.

8.5 Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

8.6 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben b.v. verzegelde softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken. Daarnaast geldt het herroepingsrecht ook niet voor aankopen gedaan door entiteiten anders dan een consument.

8.7 Voor software geldt geen herroepingsrecht het aankoopbedrag wordt hiervan niet gecrediteerd.


Artikel 9 – Onderzoek door de koper


9.1 De koper is gehouden het geleverde op het moment van aflevering, doch binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken op eventuele gebreken en daar dan ook direct melding van te doen. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of zowel de kwaliteit als kwantiteit voldoen aan de door verkoper verstrekte informatie en/of specificatie.

9.2 Eventuele zichtbare tekorten dienen binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan de verkoper te worden vermeld en de artikelen dienen mits anders overeengekomen weer geretourneerd te worden. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht werkdagen na ontdekking schriftelijk aan de koper te melden.


Artikel 10 - Risico overgang


10.1 Het risico van verlies of beschadiging van de artikelen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaan op de koper over op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper zijn of van een door de koper aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 11 – Aansprakelijkheid


11.1 Indien door de verkoper gebrekkige artikelen zijn geleverd, is de aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper beperkt tot hetgeen in de voorwaarden onder “garanties” is geleverd.

11.2 Wanneer de verkoper van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel tot terugbetaling van (een deel van) de koopprijs.

11.3 De totale aansprakelijkheid van verkoper/ leverancier (Luna IT) wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de verkoper/ leverancier (Luna IT) voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, meer dan de verzekerde som van de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bedragen. In geval van een niet verzekerde aanspraak zal dit echter niet meer dan € 25.000 (vijfentwintig duizend Euro) bedragen.

11.4 Onverminderd het bovenstaande is de verkoper niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper.

11.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

11.6 Het gebruik van de Luna IT producten is geheel op eigen risico, Luna IT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke vorm van gevolgschade dan ook.


Artikel 12 – Overmacht


12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van deze overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper worden daaronder inbegrepen.

12.3 Partijen kunnen in geval van overmacht de feitelijke levering van de artikelen opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden voort duurt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.4 De koop van een Luna IT artikel is een eenmalige overeenkomst, wanneer er in de toekomst om welke reden dan ook geen Luna IT artikelen aangeboden worden is dat het risico van de koper. De verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.


Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud


13.1 Zolang Luna IT geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking

tot de koop / verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, haar eigendom.

13.2 Luna IT heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd. 13.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 


Artikel 14 - Toepasselijk recht


14.1 Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 De originele algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in het Nederlands schrift, dus alle vertaalden versies van de algemene voorwaarden berusten op de Nederlandse versie, schrijf en vormfouten zijn dus onder voorbehoud.


Artikel 15 - Geschillen


15.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepende enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Luna IT, indien Luna IT dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. 


Artikel 16 - Wijziging en vindplaats van de voorwaarden


16.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld en geldig vanaf 31 juli 2021. 

16.2 Deze voorwaarden zijn te zien via de website, gedeponeerd bij de KvK, aan te vragen via info@luna-it.nl, fysiek beschikbaar op onze locatie en kunnen op verzoek per post aan u toegestuurd worden. 


Artikel 17 - Klachten


17.1 Luna IT heeft een klachtenprocedure welke u kunt terugvinden op onze website onder het kopje klanttevredenheid.

17.2 Onderdeel van de procedure kan zijn het aanvragen van bemiddeling/ mediation door de branchevereniging waarbij Luna IT is aangesloten; ICTWaarborg.

17.3 Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


Privacy statement


Artikel 18 - Over ons privacybeleid


Luna IT B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.


Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Luna-IT 


De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 31 juli 2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan de bovenzijde van ons privacybeleid.


Artikel 19 - Over de gegevensverwerking


Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware OpenCart inclusief aanvullende modules.

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van OpenCart en aanvullende modules. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, kunnen met deze partij(en) worden gedeeld. OpenCart en aanvullende modules hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. OpenCart met de aanvullende modules is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid met 2 weg verificatie en beveiligde dataopslag. OpenCart met aanvullende modules behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. OpenCart met aanvullende modules houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.


Hosting Webwinkel en e-maildiensten

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van OpenCart, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Vimexx. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Vimexx heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Vimexx is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.


Webhosting Vimexx 

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx. Vimexx verwerkt

persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. 

Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


Payment processors Mollie (voor iDeal en SEPA incasso’s).

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie (voor iDeal en SEPA incasso’s). Mollie (voor iDeal en SEPA incasso’s) verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie (voor iDeal en SEPA incasso’s) heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie (voor iDeal en SEPA incasso’s) behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie (voor iDeal en SEPA incasso’s) deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie (voor iDeal en SEPA incasso’s) dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie (voor iDeal en SEPA incasso’s) bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Google en/of Facebook

Wij verzamelen reviews via het platform van Google en/of Facebook. Als u een review achterlaat via Google en/of Facebook dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Google en/of Facebook deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Google en/of Facebook publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. 

In sommige gevallen kan Google en/of Facebook contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Google en/of Facebook. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Google en/of 

Facebook heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Google en/of Facebook behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Google en/of Facebook toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google en/of Facebook derden inschakelt.


Verzenden en logistiek door PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Indien gekozen voor een andere transporteur dan gelden bovengenoemde bepalingen ook. 


Facturatie en boekhouden

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een boekhoud-, facturatie- en CRM systeem. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen en relevantie CRM informatie. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Leveranciers van deze software zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Leveranciers van deze software gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Externe verkoopkanalen


Marktplaats.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.


Google Shopping

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Google Shopping. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Google Shopping uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.


Facebook (Marketplace)

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Facebook (Marketplace). Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Facebook (Marketplace) uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. 

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.


Ebay

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Ebay. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Ebay uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.


Artikel 20 - Doel van de gegevensverwerking


Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Artikel 21 - Automatisch verzamelde gegevens


Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Artikel 22 - Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek


In voorkomende gevallen kan Luna IT B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Artikel 23 - Bewaartermijnen


Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. 


Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Artikel 24 - Uw rechten


Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. 

Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Artikel 25 - Inzagerecht


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Artikel 26 - Rectificatierecht


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. 


Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Artikel 27 - Recht op beperking van de verwerking


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Artikel 28 - Recht op overdraagbaarheid


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Artikel 29 - Recht van bezwaar en overige rechten


U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Luna IT. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Artikel 30 - Cookies


Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


Artikel 31- Cookies van derde partijen


In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.


Artikel 32 - Wijziging en vindplaats van de voorwaarden


32.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld en geldig vanaf 31 juli 2021. 

32.2 Deze voorwaarden zijn te zien via de website, gedeponeerd bij de KvK onder nummer 80468713, aan te vragen via info@luna-it.nl, fysiek beschikbaar op onze locatie en kunnen op verzoek per post aan u toegestuurd worden. 


U kunt een exemplaar van deze voorwaarden hier downloaden. Het is ook mogelijk dat wij u een exemplaar per post toesturen, neem hiervoor contact met ons op.

Whatsapp